Menüü

Kokkuvõte


Aktsiate eest tasumisele kuuluv summa

Mandri-Euroopa maades on aktsiakapitali reguleerivatel normidel äriõiguses keskne koht. Selleks, et tagada võlausaldajate huvide kaitse, on seadusega kehtestatud nõuded miinimumkapitalile. Euroopa Liidu liikmesmaade jaoks tuleneb miinimumkapitali nõue II äriühinguõiguse direktiivi*1 artiklist 6, mis näeb ette vähemalt 25000 eküü suuruse miinimumkapitali. Samas ei anna aktsiakapitali formaalse suuruse fikseerimine iseenesest mingit tulemust, kui seadusega ei ole tagatud selle reaalne sissemaksmine ja selle kaudu aktsiakapitalile varalise katte tekitamine. Sellest tulenevalt ongi seadustes normid, mis näevad ette aktsionäride kohustuse tasuda aktsiate eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse