Menüü

Kokkuvõte

Eesti kaubamärgiseaduse (RT I 1992, 35, 459; 1995, 26–28, 355; 1996, 49, 953; edaspidi KaMS) §4 sätestab, et kauba- ja teenindusmärk (ehk kaubamärk laiemas tähenduses) on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

KaMS jõustus 1. oktoobril 1992. Senini on esitatud ligi 20000 kaubamärgi registreerimise taotlust ning enam kui 15000 kaubamärki on kantud riiklikusse registrisse. Seega on Eestis olemas üldiselt arvestatav praktika kaubamärgi alal, seevastu kollektiivkaubamärgi võimalusi teatakse ja kasutatakse tunduvalt vähem.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse