Menüü

Kokkuvõte

Lepinguvabaduse põhimõttest lähtuvalt on pooltel vaba võimalus valida lepingu sõlmimise aega ja kohta. Kui leping sõlmitakse eri riikides asuvate poolte vahel, on oluliseks küsimuseks, millise riigi seadusandlust tuleks õigussuhtele kohaldada. Kui mõlemad lepingupooled on eraõiguslikud isikud, lahendatakse lepingu suhtes kohaldatava seadusandluse küsimused rahvusvahelise eraõiguse sätete alusel. Üldreeglina on pooltele jäetud vabadus asjakohase seadusandluse valimiseks ja sellest reeglist on tehtud väga vähe erandeid. Lepinguvabaduse printsiibi rakendamine rahvusvahelistes tarbijalepingutes annab huvitatud poolele võimaluse sellise õigussüsteemi valimiseks, mis sisaldab madalamaid kohustuslikke nõudeid tarbijaõigusele. Seoses sellega on oluline vältida poolte autonoomia põhimõtte väärkasutust rahvusvahelistes tarbijalepingutes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse