Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele (edaspidi AutÕS) (RT 1992, 49, 615) kuulub autorile ja tema õigusjärglastele ainuõigus anda litsentse teose kasutamiseks autori eluajal ja 50 aasta jooksul pärast autori surma. Samuti on autoril õigus saada tasu oma teose kasutamise eest. Autoritasu suurus määratakse kindlaks poolte kokkuleppel. Kuna autor on eeldatavalt autoriõigussuhte nõrgem pool, võidakse vastava õigusaktiga kehtestada autoritasu miinimummäärad. Autoritasu miinimummäärad teoste teataval viisil kasutamise eest võidakse kindlaks määrata ka autoreid esindava organisatsiooni ja teoste kasutajaid esindava organisatsiooni vahel sõlmitud tüüp-autorilepinguga. Seega sõltub autori tegelik sissetulek eelkõige poolte kokkuleppest, aga ka sellest, kas ja mil määral tuleb autoritasudelt maksta makse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse