Menüü

Kokkuvõte

Tööõigussuhe on tasuline suhe, millesse töötaja astub töölepingu alusel tasu saamise eesmärgil. Seepärast kohustub tööandja vastavalt töölepinguseaduse (edaspidi TLS) §-le 1 maksma töötajale kokkulepitud tasu tehtud töö eest ja kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Need kaks tööandja põhikohustust on omavahel lahutamatult seotud.

Eelnevast tuleneb, et riisiko töölepinguga kindlaksmääratud töötingimuste tagamise eest lasub tööandjal kui tööprotsessi korraldajal ja juhil, sõltumata sellest, kas töötingimuste mittetagamine on või ei ole tingitud tööandja süüst. Sellest tuleneb ka tööandja kohustus hüvitada töötingimuste mittetagamise tõttu saamatajäänud töötasu (kaotatud palk) seaduse, haldusakti, kollektiiv- või töölepinguga määratud ulatuses. Teiste sõnadega: tööandjal tekib kohustus töötaja poolt tegelikult väljateenitud palgale maksta juurde ettenähtud ulatuses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse