Menüü

Kokkuvõte

HÕS § 34 sätestab haldusvastutusele võtmise ohutustehnika või muude töökaitse eeskirjade rikkumise eest. Sama seadustiku täiendamise ja muutmise seadusega (RT I 1993, 33, 539) täiendati nimetatud paragrahvi õigusega karistada halduskorras ka tööõigusaktide nõuete täitmata jätmise eest. Haldusvastutusele võetakse isikud, kes vastutavad tööõigusaktide, sealhulgas ohutustehnika või muude töökaitse eeskirjade täitmise eest.

HÕS §200 alusel kohaldavad halduskaristust Tööinspektsiooni direktor, tema asetäitjad ning direktori poolt selleks volitatud osakondade ja piirkondade juhatajad, peatööinspektorid ja tööinspektorid (edaspidi tööinspektor).

HÕS §21 annab tööinspektorile õiguse kohaldada halduskaristusena rahatrahvi kuni 50 päevapalga suuruses summas. Päevapalga arvutamise aluseks on trahvi määramise ajal kehtiv palga alammäär. Rikkumise kohta koostab tööinspektor protokolli ning võtab vastu otsuse rikkuja karistamise kohta. Arvestades rikkumise asjaolusid võib tööinspektor jätta protokolli koostamata ja määrata rahatrahvi rikkumise kohas. Sellisel juhul nõutakse rahatrahv rikkujalt sisse trahvikviitungi alusel. Rikkumiskohas rahatrahvi sissenõudmise suuruseks on kuni viis päevapalka.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse