Menüü

Kokkuvõte

Riigihangete seaduse (RHS) §-s 5 sätestatud hankijad peavad teenuste tellimiseks ja asjade ostmiseks reeglina läbi viima riigihanke menetluse. Sealjuures on hankijal vastavalt asjaoludele võimalik valida nii eri menetlusliike kui ka riigihanke vahendeid, mille abil vajalikud teenused või asjad hankida. Üheks selliseks vahendiks on raamleping: „ühe või mitme ettevõtja ja ühe või mitme hankija vahel sõlmitud leping, millega kehtestatakse lepingu kehtivusaja vältel selle alusel sõlmitavaid hankelepinguid reguleerivad tingimused“ (RHS § 4 p 15). Raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimiseks on hankijal teatud juhtudel kohustus (RHS § 30 lg 4), teistel juhtudel aga võimalus (RHS § 30 lg 6 p 2) kasutada minikonkurssi ehk korraldada konkurss raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel (RHS § 30 lg 5). Seaduse järgi tuleb minikonkursi korraldamise reeglid hankija kaalutlusotsusega sätestada raamlepingus (RHS § 30 lg 4, 5, 9 ja 10), kuid selge ei ole, mida, mis ulatuses ja kuidas peaksid need reeglid määrama – tegemist on õiguslüngaga. On kriitilise tähtsusega, aga ebaselge, millise täpsusastmega sätestada hankelepingu sõlmimise aluseks olevad hindamiskriteeriumid.

Praktikas on asutud õiguslünka täitma erinevalt, mistõttu ei kohaldata ka RHS-i ühetaoliselt. Selline õiguslik ebaselgus tingib omakorda riigihanke üldpõhimõtetena sätestatud printsiipide riiveid ning praktilisel tasandil pärsib hankija kaalutlusotsuse tegemist minikonkursside korraldamisel.

Käesolevas artiklis otsitakse vastust küsimusele, kui täpselt tuleb raamlepingus kindlaks määrata minikonkursi hindamiskriteeriumid, et ühest küljest oleks tagatud riigihanke üldpõhimõtete (RHS § 3) kohaldamine ning teisest küljest kasutataks jätkuvalt parimal võimalikul moel ära raamlepingu paindlikku olemust, tagamaks hankelepingute sõlmimine majanduslikult mõistlikel tingimustel. Selleks analüüsitakse esmalt minikonkursi olemust ja kasutamise tingimusi, et nende teadmiste taustal kujundada õigustatud arusaam minikonkursi hindamiskriteeriumitest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse