Menüü

Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava kinnisasja eest. Riigikohtu praktika ja vastutuse välistamise või piiramise võimalused

Autor:
Number 2021/2
Lk 87-100

Kokkuvõte

Müüja ja ostja vahel riskide jagunemine kinnisasja müügilepingutes sõltub mitmest erinevast asjaolust. Esmalt on keskse tähendusega see, millal üldse peetakse müüjat lepingut rikkunuks, s.t millal on tegemist kinnisasja lepingutingimustele mittevastavuse ehk kinnisasja puudusega. Teiseks mängib rolli ka see, kuidas sisustatakse müüja vastutuse standardit: kas tegemist on süülise või süüst sõltumatu vastutusega, kas müüja saaks tugineda vabandatavuse (vääramatu jõu) vastuväitele või kas ja millal välistab müüja vastutuse see, et ostja oli või pidi olema müügilepingu sõlmimisel kinnisasja puudustest teadlik. Kolmandaks on praktikas olulise tähendusega ka see, kas ja milliseid müüja vastutust välistavaid või piiravaid kokkuleppeid on võimalik sõlmida ning kas neile on võimalik hiljem ka tugineda. Artiklis käsitletakse kriitiliselt Riigikohtu asjakohast praktikat ja võrreldakse seda võlaõigusseaduse müügilepingu regulatsiooni üheks eeskujuks olnud Saksa õiguse ja sealse kohtupraktikaga. Võrdluse tulemusena näidatakse, et mõnes olulises aspektis kaitseb Saksamaa õigus rohkem müüja õiguslikku positsiooni või lubab rohkem lepinguvabadust kui Eesti õigus, ja leitakse, et müügilepingu poolte riskide õiglasemaks jagamiseks oleks ka meil põhjust mõnedes küsimustes seniseid seisukohti revideerida. Artikli viimases peatükis pakutakse välja ka erinevaid võimalusi poolte vastutusriskide lepinguliseks piiramiseks või välistamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse