Menüü

Kokkuvõte

Toimingupiirangu rikkumine kriminaliseeriti karistusseadustikus (KarS) 2007. aastal. 24. jaanuaril 2007 võeti vastu karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seadus, millega lisati KarS 17. peatüki 2. jaos olevate süüteokoosseisude loetellu § 3001. KarS § 3001 lõigete 1 ja 2 kohaselt nähakse ette karistus korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest, kui toimingupiirangut on rikutud vastavalt suures või eriti suures ulatuses.

Käesolevaks hetkeks on toimingupiirangu rikkumine olnud kriminaliseeritud juba üle kümne aasta. Sellele vaatamata ei ole aga tekkinud eriti Riigikohtu praktikat, mis kõnealust kuritegu käsitleks. Ühelt poolt võiks arvata, et vastavat sätet väga palju rakendatud ei ole. Teisalt, arvestades kuriteokoosseisu üsna madalaid sanktsioonimäärasid, ei pruugi olla kaasused erinevatel põhjustel Riigikohtuni jõudnud.

Lisaks vähesele kohtupraktikale napib ka toimingupiirangu rikkumist käsitlevat õiguskirjandust. Kohtueelses menetluses on tõusetunud KarS § 3001 rakendamisega seonduvalt mitmeid õiguslikke küsimusi, millele ei ole olnud vähese kohtupraktika ja õiguskirjanduse tõttu lihtne vastust leida. Artiklis antakse esmalt ülevaade toimingupiirangu rikkumise olemusest, misjärel käsitletakse eraldivõetuna praktikas tõusetunud probleeme ja küsimusi ning võimalikke lahendusi.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse