Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 494 lõige 1 sätestab, et kui kindlustusvõtja võõrandab kindlustatud asja, lähevad asja omandajale üle kõik kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused. Tegemist on seadusest tuleneva nõuete ja õiguste üleminekuga (VÕS § 173 lg 3 p 4, § 174). Seejuures on kindlustatud asja võõrandamist puudutavad sätted (VÕS § d 494‒496) imperatiivsed, neist omandaja kahjuks kõrvale kalduv kokkulepe on tühine. Siin rakendatakse kindlustuse jätkuvuse põhimõtet: kindlustuskaitse ei tohiks lõppeda ainuüksi seetõttu, et asja omanik on muutunud. Kindlustuse jätkuvuse põhimõte on kindlustatud asja omandaja huvides.

Kuidas VÕS § 494 lõiget 1 rakendada? Ons kindlustatud asjade omandajad nii suures hädas, et põhjendada normatiivset koormust ning senise kindlustusvõtja huvide riivet? Kas seadust saaks muuta lihtsamaks, arusaadavamaks? Käesolevas artiklis keskendutakse asjade kindlustamisele ega käsitleta kohustusliku vastutuskindlustuse, sh liikluskindlustuse spetsiifikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse