Menüü

Kokkuvõte

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, mille kaudu on võimalik tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusmenetluses osaleda elektrooniliselt. E-toimiku kaudu on võimalik esitada menetlejale dokumente ning jälgida menetluse käiku. E-toimiku infosüsteemist nähtub muuhulgas see, millal ja kuidas on mingi menetlusdokument menetlusosalisele (või tema esindajale) kätte toimetatud.

Milline on e-toimiku tähtaja määramise teate õiguslik tähendus kohtumenetluses? Mis saab siis, kui kohus on edastanud sama menetlusdokumendi menetlusosalisele nii e-toimiku vahendusel kui ka e-postiga? Kas menetlustähtaeg hakkab kulgema ajast, kui menetlusosaline dokumendi e-toimikus avas, või hetkest, kui kohtu töötaja dokumendi e-toimikus nähtavaks tegi? Käesolevas artiklis analüüsitakse Riigikohtu tsiviil- ja kriminaalkolleegiumi praktikat nimetatud küsimustes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse