Menüü

Kokkuvõte

Riigihangete seaduse (RHS) § 185, mis näeb ette pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud ettevõtja kaebeõiguse hankija tegevusele, seob kaebeõiguse teostamise eeldusega, et vaidlustuse aluseks olev RHS rikkumine rikub vaidlustaja õigusi või kahjustab tema huvisid. RHS § 185 rajaneb kaudselt õiguskaitsedirektiivide sõnastusel, mille kohaselt tuleb kaebeõigus tagada isikutele, „kellel on või on olnud huvi konkreetse lepingu vastu või kes on väidetava rikkumise tõttu kahju kannatanud või võivad kahju kannatada“. Niisiis tuleneb Euroopa Liidu õigusest hankija otsuste vaidlustamiseks kaks alternatiivset kriteeriumi. Esiteks tingimus, et vaidlustuse esitajal on huvi konkreetse riigihanke vastu, ja teiseks nõue, et vaidlustuse esitaja on kahju kannatanud või võib kahju kannatada.

Artiklis analüüsitakse seda, millistel tingimustel tuleneb RHS §-st 185 kaebeõigus nendele isikutele, keda hankija soovib hankemenetlusest kõrvaldada või kes on juba hankemenetlusest kõrvaldatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse