Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 11. juuni 2014. a otsuses asjas 3 2-1-55-14 asunud seisukohale, et kehtiva õiguse alusel on aktsiatest tulenevate õiguste teostamiseks, sh õiguste kaitseks hagiavalduse esitamiseks, õigustatud esindajakonto omaja ehk isik, kelle nimi nähtub aktsiaraamatust. Riigikohus ei välistanud sõnaselgelt investori võimalust esindajakonto omajaga paralleelselt väärtpaberiõigusi teostada, kuid alama astme kohus on sellisele seisukohale jõudnud. Autorite arvates võib seesugune tõlgendus otseselt piirata õigustatud isikute võimalust oma õigusi teostada või kaitsta.

Autorid analüüsivad kehtivat regulatsiooni ja pakuvad välja alternatiivse tõlgenduse, mis nende hinnangul on paremini kooskõlas esindajakonto omaja ja väärtpaberite tegeliku omaja majanduslike huvidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse