Menüü

Kokkuvõte

Patendiinfo on üldnimetus, tähistamaks patendidokumentides (patenditaotlus ja väljastatud patent) ja andmebaasides sisalduvat tehnilist infot ning patendidokumentidega seonduvat õiguslikku ja majanduslikku teavet. See on kasutatav erinevatel ärilistel ning teadus- ja innovatsioonipoliitilistel eesmärkidel, sealhulgas teadusprogrammide, tehnoloogia arengutrendide ja teadmussiirde analüüsiks. On leitud, et viljakad teadlased on edukad nii teaduslikus publitseerimises kui ka oma teadustulemustel põhinevate tehniliste lahenduste patenteerimises. Hoopis vähem on uuritud, kuidas patendiinfo on kasutatav teadustöö tulemuslikkuse hindamisel, sealhulgas teadustöö ja teaduskraadidega seotud regulatsioonides.

Käesolevas artiklis uurivad autorid võimalusi patendiinfo tulemuslikumaks kasutamiseks teadustegevuse indikaatorina (mõõdikuna) Eesti kontekstis. Artikli esimeses osas analüüsivad autorid patendiinfo kui võimaliku kvantitatiivse teadusindikaatori üldist raamistikku. Järgnevalt vaadeldakse patendiinfo kvalitatiivseid aspekte. Seejärel käsitletakse Eesti riiklikke ja teadusasutuste õigusakte, mis sätestavad regulatsiooni seoses patendiinfoga. Autorid teevad ettepanekuid patendiinfo kasutamiseks teadustöö hindamisel Eestis. Seejuures võetakse arvesse Eesti teadussüsteemi kuuluvust Euroopa teadussüsteemi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse