Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis antakse ülevaade viimaste aastate Eesti kohtupraktikast riigihangete seaduse (RHS) § 48 rakendamisel ja analüüsitakse seda kohtupraktikat. Viidatud paragrahv reguleerib põhjendamatult madala maksumusega pakkumustega seonduvaid küsimusi riigihankeõiguses. Kuigi RHS § i 48 ei ole muudetud alates seaduse vastuvõtmisest, on normi tõlgenduspraktika kohtutes oluliselt muutunud. Tänaseks langetatud kohtuotsuste hulk ja teatav järjepidevus annab tänuväärseid juhiseid normi rakendamisel nii hankijatele kui ka pakkujatele, kes soovivad vaidlustada oma konkurendi pakkumuse edukaks tunnistamise. Artikkel lahkab Eesti kohtupraktikas juurdunud või juurdumas olevaid juhiseid asjakohaste normide tõlgendamiseks. Arvestades Euroopa Kohtu lahendite olulist mõju riigihankevaidluste lahendamisel, käsitletakse artiklis ka olulisemaid Euroopa Kohtu lahendeid ning analüüsitakse, kuivõid on senine kohtupraktika kohaldatav uue direktiivi ja sellest tuleneva uue riigihangete seaduse valguses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse