Menüü

Kokkuvõte

Võrdse kohtlemise põhimõte nõuab, et kõigil ettevõtjatel oleks oma pakkumuse ja teiste hankemenetluses osalemiseks nõutud dokumentide esitamiseks võrdsed võimalused. Seepärast tohib hankija lähtuda ettevõtjate kvalitatiivse valiku tegemisel üldjuhul vaid teabest, mis nähtub asjakohaseks tähtajaks hankijale laekunud dokumentidest. Samas võivad tekkida dokumentide sisu puudutavad küsimused. Samuti ei ole hankemenetlusest võimalik välistada inimlikke eksimusi. Konkurentsi suurendamise ja säästlikkuse eesmärke silmas pidades võiks hankija kasutada sel puhul oma seadusest tulenevat õigust nõuda ettevõtjalt tema seisundit kirjeldavate dokumentide kohta selgitusi ning võimaldada seeläbi tal puudus kõrvaldada.

Käesolev artikkel uuribki ettevõtja seisundit kirjeldavate dokumentide kohta selgituste nõudmise õiguse sisu ja ulatust hankemenetluses, tuues muuhulgas esile selle õiguse erinevused võrreldes pakkumuse suhtes kehtiva sama õigusega ning hinnates kõnealuse õiguse rakendamise piire ka uue kvalitatiivse valiku korra valguses. Esmalt tutvustab artikkel tingimusi, mis määravad konkreetse selgitusnõude esitamise lubatavuse. Seejärel otsib autor vastust küsimusele, kas ja millistel juhtudel on hankija hoopis kohustatud ettevõtjalt asjaomaseid selgitusi nõudma. Lõpetuseks tutvustab artikkel kohustusi, mida tuleb hankijal järgida sellise lubatud või kohustusliku selgitusnõude esitamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse