Menüü

Kokkuvõte

Romaani-germaani õigustraditsiooniga maadele on iseloomulik finalistlik kolmeastmeline deliktistruktuur, mis moodustub järgmistest tasanditest: koosseisupärasus, õigusvastasus ja süü. Kui teos puuduvad süüteokoosseisu dispositsioonis kirjeldatud elemendid või esinevad õigusvastasust või süüd välistavad asjaolud, siis süüdimõistvat otsust järgneda ei saa.

Õigustavad asjaolud võivad karistusseadustiku (KarS) § 27 kohaselt pärineda KarS st endast, muust seadusest, rahvusvahelisest konventsioonist või rahvusvahelisest tavast.

Käesolevas artiklis pakutakse alused KarS § 27 sisustamiseks rahvusvahelist õigust puudutavas osas. Selleks analüüsitakse artikli esimeses osas, missuguseid allikaid hõlmavad KarS § s 27 osutatud rahvusvahelised konventsioonid ja rahvusvaheline tavaõigus ning kuidas toimub nende kandumine Eesti riigisisesesse õigusesse. Teise osa keskmes on õigustavad asjaolud, mis pärinevad rahvusvahelistest konventsioonidest ja rahvusvahelisest tavast, rõhuasetusega küsimusel, kas rahvusvahelistes allikates leidub õigustavaid asjaolusid, mis ei sisaldu Eesti riigisiseses õiguses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse