Menüü

Kokkuvõte

Karistusõiguse revisjon toob kaasa olulisi muudatusi intellektuaalomandi karistusõigusliku kaitse valdkonnas nii karistusseadustikus (KarS) kui ka haruseadustes.Karistusõiguse revisjoni tulemusel muutuvad arvestatavalt KarS 14. peatükis sisalduvad intellektuaalomandivastaseid süütegusid puudutavad karistussätted ning sama valdkonna karistussätted väljaspool seadustikku kaovad üldse. Intellektuaalomandiga seotud mittevaraliste õigustega seoses jääb karistatavaks üksnes autorsuse rikkumine, ülejäänud mittevaralised õigused jäävad kaitstuks eraõiguslike õiguskaitsevahendite abil. Intellektuaalomandiga seotud varaliste õiguste (eeskätt ainuõigus) puhul on täpsustatud karistussätteid ja ühtlustatud neid nii omavahel kui ka varavastaseid süütegusid puudutavate sätetega. Samuti on muudetud KarS § i 225 ja tunnistatud kehtetuks KarS § 228 – nende sätete iseloom ei võimalda neid liigitada otse kummagi eelnimetatud õiguste kategooria alla. Artiklis käsitletakse neid muudatusi lähemalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse