Menüü

Kokkuvõte

Advokaadi kutsetegevuse atribuudid määrab kindlaks advokatuuriseaduse § 43 lõige 1, mis sätestab, et advokaat juhindub oma kutsetegevuses seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning headest kommetest ja südametunnistusest. Seega sätestab seadus, et advokaadi kohustus on kutsetegevuses järgida lisaks seadusele advokaadi kutse-eetika nõudeid, häid kombeid ja südametunnistust. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, mida sellised kohustused sisuliselt tähendavad, millest tuleneb vajadus kutse-eetika kutseühendusesisese reguleerimise järele ja milline on kutse-eetika normide sisu. Eraldi käsitletakse Euroopa Liidu advokaatide ja advokatuuride kutse-eetika tõlgendamise ja rakendamise unifitseerimise tendentse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse