Menüü

Kokkuvõte

Isiku vastutusele võtmine KarS § 213 (arvutikelmus) alusel eeldab nii andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja varalise kasu saamise kui ka nendevahelise põhjusliku seose tuvastamist. Samas on KarS § 206 lõike 1 alusel kuriteona karistatav ka üksnes andmete ebaseaduslik sisestamine arvutisüsteemi. Riigikohtu kriminaalkolleegium käsitles oma 14. detsembri 2012. a otsuses asjas 3-1-1-114-12 esmakordselt KarS § 213 ja § 206 piiritlemist. Artiklis kommenteeritakse nimetatud lahendit. Lisaks puudutab autor artiklis ka KarS § 213 lõike 1 katse ja KarS § 206 lõike 1 piiritlemist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse