Menüü

Kokkuvõte

Hankelepingu sisustamine ei allu otseselt praegusel ajal kehtivate hankedirektiivide ega riigihangete seaduse regulatsioonile, kuid lepingu sisustamise vabadus on siiski piiratud. Kuna hankelepingu tingimused ei kujune enamasti mitte läbirääkimiste teel, vaid need määrab hankija, siis alluvad lepingutingimused Eesti õiguse järgi tüüptingimuste (eba)mõistlikkuse kontrollile. Ka juhul, kui hankeleping sõlmitakse läbiräägitud tingimustel või kui kasutatud tüüptingimused on mõistlikud, peab lepingutingimuste sisustamisel arvestama lisapiirangutega, mis tulenevad riigihanke üldpõhimõtetest – need on konkurentsi soodustamine, läbipaistvus ja kontrollitavus ning võrdne kohtlemine. Artikkel käsitleb riigihanke üldpõhimõtetest tulenevate lepingutingimuste sisustamise piirangute olulisemaid näiteid ning analüüsib võimalusi vaidlustada hankelepingu tingimuste sisu riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse