Menüü

Kokkuvõte

Haldustegevuse õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise nõudel on riigivastutusõiguses vähemalt sama oluline roll kui kahju rahalise hüvitamise nõudel.

Artikli eesmärgiks on avada riigivastutuse seaduse §-s 11 sätestatud õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise taotluse (nõude) olemus ja sisu ning piiritleda seda nõuet kahju hüvitamise nõudest. Artiklis keskendutakse küsimusele, kas õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamine kujutab riigivastutusõiguses üksnes kahju hüvitamise nõude variatsiooni või on tegemist iseseisva riigivastutusnõudega. Õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise ja kahju hüvitamise nõude vastastikune seos ei ole sugugi üheselt selge. Tegemist on probleemiga, millega seondub rida täiendavaid küsimusi. Kas õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise eesmärgiks on taastada endine või sellega samaväärne olukord või on eesmärgiks hoopis sellise olukorra loomine, milles kannatanu oleks siis, kui tema õigusi ei oleks rikutud? Kas õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise nõue hõlmab nii nagu kahju hüvitamise nõue kõiki haldusorgani teoga põhjuslikus seoses olevaid õigusvastaseid tagajärgi või üksnes haldusorgani teo vahetuid tagajärgi?

Artiklis uuritakse, kuidas on need küsimused lahendatud Eesti kehtivas riigivastutusõiguses, antakse ülevaade Riigikohtu halduskolleegiumi praktikast ning esitatakse autori nägemus sellest, milline võiks olla õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamise nõude sisu ja ulatus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse