Menüü

Kokkuvõte

Õigusvaldkonnas orienteerumise üheks põhiliseks eelduseks on arusaamine selle valdkonna põhimõistetest, sealhulgas oskus näha seoseid erinevate mõistete vahel. Kindlustussummast ja kindlustusväärtusest kui kindlustuslepinguõiguse põhimõistetest arusaamine, samuti nendevaheliste seoste mõistmine on oluline iga isiku jaoks, kes puutub kokku kindlustuslepingutega. Kindlustussumma ja kindlustusväärtuse võrdlemine võimaldab järeldada, kas kindlustusandja käitumine, kes ei nõustu maksma kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitist kogu kahju eest, on ikka õiguspärane. Teisiti öeldes saab kirjeldatud võrdluse teel teha kindlaks, kas tegemist on üle- või alakindlustusega, mille puhul kindlustusandja ei pruugigi olla kohustatud kogu kahju hüvitama.

Artiklis käsitleb autor kindlustussumma, kindlustusväärtuse, üle-, ala- ning topeltkindlustusega seotud üldisemaid küsimusi ja tähtsamaid probleeme. Artikkel põhineb võlaõigusseaduse ja Saksa kindlustuslepinguseaduse asjakohasel regulatsioonil ning Saksa erialakirjandusel. Selle käigus selgus jõuab autor järeldusele, et Eesti ja Saksa kindlustuslepinguõiguse asjakohased normid on märkimisväärselt sarnased.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse