Menüü

Väljas on talv 2006, hooti ehk külmem kui tavalised siinkandi talved. Lapsed peavad külmapühi, keskkonnakaitsjad ja muidu head inimesed pesevad linde Loode-Eestit tabanud reostusest puhtaks, spordisõbrad ootavad olümpiamänge. Enamik teeb aga oma rutiinset tööd.

Aasta 2006 esimese Juridica numbri juhatan sisse lühikese tagasivaatega aastasse 2005. Statistika näitab, et 2005. aastal avaldas Juridica 69 artiklit ja seda kokku 67 autorilt. Autoreid, kelle sulest pärinevaid kirjatöid avaldasime möödunud aastal kahel korral, oli 6. Kolme ja enama artikliga üles astunuid 2005. aastal polnud. Erinevate autorite poolt kahasse kirjutatud artikleid avaldasime neljal korral. Välismaiste autorite tõlkeartikleid tõime lugejani kokku kolm – kõik need avaldati õiguskantsleri konverentsi „Infonälg vs. privaatsusjanu“ ettekandeid sisaldanud Juridica numbris.

Artiklite ja autorite üldarvust ehk huvipakkuvamad on andmed meie autorite nn isikkoosseisu kohta. Eri ülikoolide juures töötavaid inimesi oli meie autorite hulgas 2005. aastal 19 (28% autorite koguarvust). Nende hulgas oli 5 professorit, 2 dotsenti, 8 lektorit, 2 teadurit ja 2 assistenti. Ülikoolides töötavatest autoritest 13 on ametis Tartu Ülikoolis (neist 2 on siinsed külalisprofessorid), 3 Eesti teistes kõrgkoolides ja 3 töötavad mõnes välisriigi ülikoolis. Mitmed ülikooli töötajate artiklid olid seotud autori kraadiõppega (3) või autori poolt mõnel konverentsil või muul üritusel peetud ettekandega (4).

Lisaks otseselt akadeemilise ringkonna autoritele avaldasime 2005. aastal artikleid 36-lt muud ametit pidavalt autorilt (54% autoritest). Neist 7 olid Riigikohtus töötavad juristid, 6 advokaadid, 5 kohtunikud, 4 õiguskantsleri töötajad, üks Justiitsministeeriumi töötaja, üks Riigikogu liige ja 9 muud praktikud. Statistika näitab, et ka paljud sellised artiklid olid suuremal või vähemal määral seotud ülikooliga. Nii on 16 praktiku artikkel kirjutatud autori väitekirja pinnalt või kraadiõppe raames. Avalike esinemistel põhinevaid artikleid oli 7, Eesti Teadusfondi grandi toel kirjutatud artikleid üks. Nagu heaks tavaks on juba saanud, avaldas ajakiri ka 2005. aastal päris mitme värskelt ülikooli lõpetanud autori artikleid. Kokku oli selliseid autoreid möödunud aastal 12 (18% autoritest). Ülikooli lõputöö pinnalt artikli kirjutanutest 10-l on taskus Tartu Ülikooli õigusteaduskonna diplom, ühel Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja ühel Sisekaitseakadeemia oma.

Kui püüda kaardistada autoreid nende akadeemilise kraadi järgi, siis kõige enam oli 2005. aastal bakalaureusekraadiga autoreid (24), neile järgnevad magistrikraadiga (17), LL.M. kraadiga (10), doktorikraadiga (8) ja kandidaadikraadiga autorid (4).

Temaatiliselt liigitatuna oli artiklite spekter üpris lai. Enam-vähem võrdses mahus avaldasime artikleid nii riigiõigusest (6), haldusõigusest (6), karistusõigusest (7), äriõigusest (9), menetlusõigusest (9), tsiviilõigusest (8), rahvusvahelisest õigusest (6) ja Euroopa Liidu õigusest (6). Need ja teised statistilised andmed loodame peagi lugejani tuua oma kodulehel aadressil www.juridica.ee.

Mida öelda kokkuvõtteks? Igasugune jaotamine on alati teatud määral tinglik. Nii võib üks ja seesama autor üheaegselt olla nii ülikooli õppejõud kui ka ministeeriumi ametnik. See, et meie liigitame autori ülikooliga seotuks juhul, kui ta on ülikoolis kõrgemas ametis kui õppeülesannete täitja ja ei loe oma arvestustes teda siis enam praktikuks, võib kellelegi tunduda ekslik jmt. Ka ei pruugi toimetus omada alati piisavat infot selle kohta, kas artikli aluseks on autori väitekiri või mõne tema ettekande tekst. Samas teatud ülevaate eeltoodud arvud siiski annavad. Nii on heameel näha, et meie kirjutajate hulgas on järjest rohkem eri autoreid, sh eri juristielukutsete esindajaid ning et kaetud on väga erinevad teemavaldkonnad. Kindlasti aitavad need arvud selgusele jõuda, kus me oleme, et sedakaudu edasisi suundi seada.
Jõudu kirjutamisel ja lugemisel!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse