Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku § 39 lõikele 1 ja §-le 64 ning kriminaalmenetluse seadustiku §-dele 346 ja 362 on kriminaalasjades kassatsiooni esitamise ning kohtuotsuse kassatsiooni korras tühistamise üheks aluseks kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine.

Artiklis antakse esmalt menetlusõiguse rikkumise kui kohtuotsuse tühistamise aluse üldiseloomustus ning käsitletakse menetlusõiguse rikkumise tuvastamise puutumust faktiliste asjaolude tuvastamisega. Seejärel vaadeldakse kriminaalmenetluse seaduse relatiivseid rikkumisi, mis olenevalt konkreetsetest asjaoludest võivad, aga ei pruugi alati takistada seadusliku ja põhjendatud kohtuotsuse tegemist ning mille esinemise korral peab kassatsioonikohus igal konkreetsel juhtumil otsustama, kas alus otsuse tühistamiseks esineb või mitte. Artiklis vaadeldakse üksnes neid menetlusõiguse olulise rikkumise probleeme, mis on kõige määravamad, selleks et mõista, millised rikkumised saavad olla kohtuotsuse kassatsiooni korras tühistamise aluseks. Põhjalikumalt on seejuures analüüsitud menetlusnormide rikkumist tõendamisprotsessis. Artikkel tugineb suures osas Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 1993.–2002. aasta lahendite analüüsile, kuid on antud ka ülevaade Saksa kriminaalmenetlusõiguse teoorias ja kohtupraktikas valitsevatest seisukohtadest käsitletavates valdkondades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse