Menüü

Kokkuvõte

Artiklis tutvustatakse 1. juulil 2002 jõustunud võlaõigusseaduses reguleeritud käsundita asjaajamise instituuti, mis on Eesti õiguses uus. Antakse käsundita asjaajamise õiguse üldiseloomustus, peatudes käsundita asjaajamise mõistel ja liikidel, selle instituudi seostel lepinguõigusega ja käsundita asjaajamise võlasuhte subjektidel. Selgitatakse käsundita asjajamise eeldusi: võõra asja ajamist teise isiku soodustamise tahtega, asjaajamiseks õigustatuse puudumist, soodustatu huvi ja tahtega arvestamist, avaliku huvi arvestamist ja soodustatu poolt asjaajamise heakskiitmise nõuet. Tutvustakse ka poolte õigusi ja kohustusi käsundita asjaajamise korral. Lisaks peatutakse õigustamatul käsundita asjaajamisel, avades õigustamatu käsundita asjaajamise mõiste ja selgitades poolte õigusi ja kohustusi õigustamatu käsundita asjaajamise puhul. Põgusalt tutvustatakse ka mitteehtsa käsundita asjaajamise olemust ning selle liike ning käsundita asjaajamisest tekkivate nõuete aegumisel. Artiklit ilmestavad paljud käsitletava teemaga seotud näited.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse