Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

27. jaanuaril 1999 võttis Riigikogu vastu uue korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276), mille rakendussätted nägid ette kehtiva avaliku teenistuse seaduse (RT I 1999, 7, 112; edaspidi ka ATS) täiendamise avaliku teenistuse eetikakoodeksiga. Kuigi nimetatud seadusemuudatus kehtib varsti juba kaks aastat, suhtutakse koodeksisse ja selle rakendamisvõimalustesse küllaltki skeptiliselt. Eesti õigusruumis paigutatakse selliste terminite nagu eetika, eetikakoodeks ja käitumiskoodeks alla reeglina juriidilist jõudu mitteevivad üldsõnalised deklaratsioonid, mille kehtestamist seaduse tasandil ei peeta vajalikuks. Lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt seaduses eneses sisalduv eetiline miinimum on piisav ühiskondlike suhete ja konfliktsituatsioonide reguleerimiseks ning leebe regulatsiooni *1 eelised heidetakse sageli kõrvale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse