Menüü

Kokkuvõte

Elamuasjad moodustavad endiselt kaaluka osa kohtutes läbivaadatud tsiviilasjadest. Käesolevas artiklis on püütud üldistada kohtupraktikat elamuasjades vabariigi kõigi astmete kohtutes 1998. aastal ja 1999. aasta I poolaastal lahendatud elamuasjade baasil. Selle perioodi kohtupraktikas kajastuvad mitte ainult viimastel aastatel korduvalt uuendatud ja muudetud elamuseadusandluse rakendamine, vaid ka rakendamisel tõusetunud probleemid. Allpool esitatud ettepanekute ja arvamuste eesmärgiks on aidata kaasa tõusetunud probleemide lahendamisele ja selle kaudu ühtse kohtupraktika kujunemisele.

Suur osa elamuvaidlustest kohtutes on seotud üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise ja väljatõstmise nõudega üüri ja ES § 37 lõikes 3 loetletud maksete mõjuva põhjuseta tasumata jätmise motiivil (ES § 54 lg 1 p 1).

Kohtud on asunud neis asjades seisukohale, et võla tasumine pärast vastava hagi esitamist ei tee olematuks lepingu rikkumist üürniku poolt ja ei ole takistuseks eluruumist väljatõstmisele [1].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse