Menüü

Riigivastutusõiguse dogmaatika ja Eesti kehtiv riigivastutusõigus

Autor:
Number 1999/8
Lk 382-389

Kokkuvõte


Sissejuhatus

Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425) uue redaktsiooni § 6 lõige 3 punkt 2 kohaselt võib alates 1. jaanuarist 2000 halduskohtule esitatavas kaebuses taotleda ka õigusvastase haldusakti või toiminguga tekitatud kahju hüvitamist. Halduse tegevusega tekitatud kahju hüvitamise materiaalõiguslikud alused on aga siiani reguleeritud TsK §-ga 450 jj. Kehtiv normistik on lünklik ega vasta muutunud õiguslikele oludele. Riigi, omavalitsusüksuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute poolt avaliku võimu teostamisel tekitatud kahju kompenseerimise regulatsioon on hetkel lülitatud võlaõigusseaduse eelnõusse*1 54. peatüki 4. jaona. Kuigi riigi poolt tekitatud kahju hüvitamisel on eriregulatsiooni kõrval kohaldatavad ka paljud deliktilise vastutuse üldsätted, on tegu siiski avaliku õiguse valdkonnaga, mida tsiviilõiguslikus kodifikatsioonis ammendavalt reguleerida ei saa. Haldusõiguse üldosa reformi raames on justiitsministeeriumis seetõttu kavas välja töötada eraldi riigivastutuse seaduse eelnõu, kus esitataks sätted põhiliste riigivastutuse valdkondade kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse