Menüü

Kokkuvõte

Õigusriik peab rajama süsteemi, mis võimaldab üksikisikul efektiivselt astuda välja oma õigusi rikkuvate toimingute vastu. Sellel eesmärgil toimib Eestis põhiseaduslikkuse järelevalve mehhanism ja on üles ehitatud halduskohtute süsteem. Haldusakti või reaaltoimingu õigusvastaseks tunnistamisest või ka tühistamisest aga ei piisa, kui see haldusakt või reaaltoiming on toonud endaga kaasa üksikisiku jaoks ebasobivad tagajärjed õigusega kaitstud hüvede, eelkõige vara, vabaduse, elu, tervise ja isiklike õiguste sfääris. Seetõttu on haldusaktide ja -reaaltoimingute vaidlustamise garantii kõrval vajalikud instituudid, mida kasutades on isikul võimalik saavutada õigusvastaste toimingute järelmite kõrvaldamine. Tulenevalt võimu teostamise spetsiifikast ei piisa siin aga üksnes üldise tsiviilõigusliku vastutuse normistikust. Vajalik on eriregulatsiooni kehtestamine, mis tagaks kannatanu kaitse ning ei jätaks kõrvale ka avalikke huvisid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse