Menüü

Kokkuvõte


= Kriminaalpreventsiooni nõukogu informatsioon Vabariigi Valitsusele


= (Avaldatakse mittetäielikult)


1. Sissejuhatus

Käesolevas informatsioonis antakse ülevaade kuritegevuse olukorrast Eestis 1995. aasta esimese 8 kuu andmetel. Ülevaate koostamisel on lähtutud politseistatistikast ja rahvastikustatistikast ning kasutatud firma „Emor“ poolt teostatud uurimuse tulemusi.

Eesmärgiks on kirjeldada kuritegevuse intensiivsust riigis, lähtudes nii olulisematest kuriteoliikidest kui ka kuritegevuse jaotumisest regiooniti. Välja on toodud kuritegevuse muutumise tendentsid ning kurjategijate jaotumine vanuse jm tunnuste järgi. Võrreldud on tahtlike tapmiste esinemissagedust Eestis ja naaberriikides. Tapmiste arvu võrdlemine võimaldab võrrelda kuritegevuse taset teiste riikidega, kuna tapmiste osakaal üldises kuritegevuses on riikide kaupa enamasti konstantne.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse