Menüü

Kokkuvõte

Formaal–juriidiliselt kehtib käesoleval ajal veel Eesti NSV töökoodeksi (edaspidi TööK) töövaidluste läbivaatamist käsitlev osa. TööK § 208 järgi vaatavad töövaidlusi läbi ettevõtetes moodustatud töövaidluskomisjon, ametiühingukomitee ja seejärel kohus, kusjuures töövaidluskomisjon on enamike töövaidluste lahendamiseks alginstants. 1992. aastal jõustunud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 142 sätestab, et töölepingu seaduse kohaldamisel töötaja ja tööandja vahel tekkivad vaidlused alluvad kohtule. Samasisuline säte on ka töötajate distsiplinaarvastutuse seaduses (RT I 1993, 26, 441). Eesti Vabariigi puhkuseseaduse (RT 1992, 37, 481), töö– ja puhkeaja seaduse (RT I 1994, 2, 12) ja palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154) kohaselt lahendatakse tekkinud vaidlused töötaja ja tööandja vahel individuaalse töövaidluse lahendamiseks ettenähtud korras. Seega võiks siis palgavaidlusi, tööaja rakendamisel ja puhkuste andmisel tekkinud vaidlusi lahendada ka ettevõttesisestes töövaidlusi lahendavates organites, kuid paraku see süsteem enam ei toimi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse