Menüü

Kokkuvõte

Enne ÜS-e vastuvõtmist kehtinud TsK-is paiknesid isiklike õiguste kaitset reguleerinud õigusnormid koodeksi üldosas. Nii reguleeris TsK-i § 8 ainukesena füüsiliste ja juriidiliste isikute au ja väärikuse kaitsega seonduvaid küsimusi. Nimelt sätestas seadus, et kodanikul või organisatsioonil on õigus nõuda kohtu korras tema au ja väärikust teotavate andmete ümberlükkamist, kui nende andmete levitaja ei tõenda nende vastavust tegelikkusele.

ÜS-es on füüsiliste ja juriidiliste isikute õiguste kaitse reguleeritud eraldi. Füüsiliste isikute isiklike õiguste kaitset puudutavad sätted moodustavad lühikese, kuid ometi olulise osa seaduses, ning vastavad normid on koondatud 4. jaosse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse