Menüü

Kokkuvõte

Juhul kui välisriigi vahekohtu otsus on vastuolus avaliku korraga, võib riigisisene kohus vahekohtu otsuse tunnustamisest, täidetavaks tunnistamisest või täitmisest keelduda. Vahekohtu otsuse vastuolu avaliku korraga selgitatakse välja kas menetlusosalise taotlusel või kohtu omal algatusel vahekohtu otsuse tunnustamise või täidetavaks tunnistamise menetluses. Välisriigi vahekohtu otsust tunnustatakse või otsus tunnistatakse Eestis täidetavaks vastavalt New Yorgi 1958. aasta välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioonile ja teistele välislepingutele.

Artiklis selgitatakse, millisel juhul võib Eesti kohus keelduda vahekohtu otsuse tunnustamisest või täidetavaks tunnistamisest vastuolu tõttu avaliku korraga New Yorgi konventsiooni artikli 5 lõike 2 punkti b tähenduses. Eelkõige antakse artiklis ülevaade New Yorgi konventsiooni artikli 5 lõike 2 punkti b kohaldamise teooriast ja praktikast. Selleks tuuakse Eesti, võrdlusriikide ja Euroopa Kohtu kohtupraktika analüüsi tulemusena välja, millised on praktikas levinumad tüüpjuhtumid, millisel juhul võib välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamist või täidetavaks tunnistamist pidada vastuolus olevaks avaliku korraga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse