Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hagi"

Tsiviilasja menetluse peatamine teise menetluse tõttu
Tambet Tampuu
2010 2, Lk 102 - 119
...peatatav tsiviilasi), mõeldakse TsMS § 356 lõikes 1 nii hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi......hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368......hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368) menetlust. Peatatavaks tsiviilasjaks...
Lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus
Sirje Saan
2008 7, Lk 488 - 498
...täida ülalpidamiskohustust, mõistab kohus elatise välja alates elatise hagi esitamisest. Sama paragrahvi lõike 2 alusel võib......ka tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatise hagi kohtule esitamist, kui kohustatud isik ei täitnud...
Täitemenetlusalane kohtupraktika aastatel 2001–2003
Anneli Alekand
2003 8, Lk 561 - 569
...võtmisele, tagasitäitmist ja vastastikust täitmist, hagi tagamise määruse täitmist, manukatega seotud küsimusi......Kohus peab kaebuse läbi vaatama kahe nädala jooksul hagita menetluses. Halduskohtusse kaebamise puhul on kaebuse esitamiseks...
Tuvastushagide tagamine
Anton Filjajev
2003 5, Lk 320 - 329
...valitseva arusaama kohaselt ei ole võimalik tuvastushagi tagada, sest tuvastushagi kohta tehtavat kohtuotsust......tagada, sest tuvastushagi kohta tehtavat kohtuotsust ei saa sundkorras täita......kohtuotsust ei saa sundkorras täita. Ollakse seisukohal, et hagi tagamise abinõu saab kohaldada üksnes selliste hagide...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...1996 5. peatükk. Kriminaalasjas menetletava tsiviilhagi läbivaatamata jätmise, menetluse peatamise, arutamise......jääb või jäetakse kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata jägmistel juhtudel: 1 kui kriminaalasja...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...3. peatükk. Tsiviilhagi menetlemise kord kriminaalasjas KrMK § 41 lõige 1......kriminaalasjas KrMK § 41 lõige 1 sätestatab, et tsiviilhagi vaadatakse kohtus koos kriminaalasjaga läbi KrMK-s......tõdema, et võrreldes TsKS-s sätestatuga, on tsiviilhagi menetlemise kord KrMK-s reguleeritud ebapiisava põhjalikkuse...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...instituudiks on olnud kriminaalasjas menetletav tsiviilhagi, sest mõjutatuna materiaalõiguse sisust on kriminaal-......paljude riikide kriminaalmentluse seadustikes tsiviilhagi instituut. Lähtudes aga asjaolust, et riigi ülesandeks...
«eelmine lehekülg  1  2