Menüü

Väheväärtusliku vallasasja süstemaatiline vargus KarS § 199 lõike 2 punkti 9 tähenduses. Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi määrus kriminaalasjas 1-11-11324 (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsuses asjas 3-1-1-87-07 väljendatud seisukohtade os

Autor:
Number 2013/2
Lk 139-143

Kokkuvõte

Riigikohus on leidnud, et süstemaatilisuse jaatamiseks on vaja isiku poolt vähemalt kolme varguse toimepanemist. Need kolm vargust peavad Riigikohtu hinnangul olema omavahel seotud, s.o moodustama teatava sisulise süsteemi. Toimepandud vargused on Riigikohtu arvates omavahel seotud eelkõige juhul, kui nende toimepanemine on kujunenud isikule elustiiliks.

Ringkonnakohus asus kommenteeritavas lahendis seisukohale, et varguste toimepanemisest kui inimese elustiilist saab väheväärtuslike vallasasjade varastamise korral rääkida vaid juhul, kui need pannakse toime teatud kindla ajavahemiku vältel, s.o teatud intensiivsuse/tihedusega. Ringkonnakohus pakkus välja, et see ajavahemik võiks olla kuus kuud. Artiklis leitakse, et esitada tuleks veel üks lisakriteerium: selleks, et mõista isikut süüdi süstemaatilise vargana, peaks tema poolt eri episoodides varastatud vallasasjade summaarne väärtus ületama KarS § 218 lõikes 2 sätestatud 64 euro piiri, mis üldpõhimõttena peaks eristama kuritegu väärteost.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse