Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtted on kirjutamata õigus, mille on kasutusele võtnud Euroopa Kohus, et täita Euroopa Liidu seadusandja jäetud lünki, kasutada neid tõlgendamise abivahendina ja kohtuliku kontrolli alustena. Euroopa Liidu õiguskorra eripära tõttu on õiguse üldpõhimõtetel oluline roll kohtupraktika kujundamisel. Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtted on õigusliku jõu poolest võrdsustatud aluslepingutega.

Ka põhiõigusi tunnustas Euroopa Kohus varasemal ajal Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetena. Lissaboni lepinguga tunnistati Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks dokumendiks, millel on aluslepingutega samaväärne õigusjõud. Sellest ajast saadik ei saa põhiõigusi enam pidada Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtete eriliigiks, kuigi põhiõiguste ja üldpõhimõtete funktsioonid ja kohaldamisala on suuresti kattuvad.

Artikli küsimustering hõlmab üldpõhimõtete iseloomu, funktsioone, kohaldamisala ja mõjuulatust, nagu neid on kujundanud Euroopa Kohus oma praktikas. Käsitluse alt jäävad välja Euroopa Liidu konstitutsioonilised põhimõtted, mis on õiguskorra olulised elemendid ehk aluspõhimõtted, nagu võrdsus, vabadus, demokraatia jt, mis on loetletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse