Menüü

Kokkuvõte

Milline on hea leping? Hea leping on kindel ja hea lepingu pooled usaldavad üksteist. See annab õigetel ja oodatud asjadel toimuda ning kindlustab pooli valede ja soovimatute asjade vastu. Ent hea leping ei tarvitse tagada head tulemust, nagu hea tulemuse võib saavutada ka kehvalt tehtud lepinguga. Siiski võib halb leping kõik hea ka ära rikkuda. Uurimuse eesmärgiks on kirjeldada lepingueelset situatsiooni terminites, millega oleksid oma arutlustes tuttavad nii filosoofid kui ka juristid. Terminoloogilisteks sildaseks, mis võiksid neid ühendada, on läbirääkimiste käsitlemine ratsionaalse, kriitilise ja eesmärgipärase diskussioonina ja Lepingu käsitlemine sellise diskussiooni nii formaalse kui ka sisulise soovitud tagajärjena. Kuivõrd käsitluse meetodiks on episteemiline analüüs, siis vaadatakse läbirääkimisi ühtlasi episteemilise kompleks-olukorrana, mida iseloomustavad läbirääkimistel osalevate isikute subjektiivsete uskumishoiakute vastavus objektiivsetele episteemilistele seisunditele ja viimaste väärtustatud dünaamika; üldiste teadasaamise viiside – psühholoogiliste protsesside, õpitud meetodite, rakendatavate individuaalsete ja sotsiaalsete praktikate – roll läbirääkimistes ja otseste ja järelduslike teadmisallikate osa kindluse ja usalduse loomisel. Olulise tähelepanu all on uurimisvaldkonna aineline ja metoodiline piiritlemine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse