Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Tarbijakaitse"

Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis
Tiina Silem
2015 4, Lk 243 - 250
...selle põhimõtte ühetaolisele tõlgendamisele kinnitas Tarbijakaitseamet finantsteenuste reklaami ajakohastatud juhendi...... Eksisid ühtemoodi nii väikesed ettevõtted kui ka suured. Tarbijakaitseameti järelevalvepraktika näitab, et tihtipeale ei...
Vastutav subjekt tootja vastutuse kohaldamisel
Margus Kingisepp
2011 9, Lk 664 - 673
...mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist. Tarbijakaitse järelevalveasutuse pädevuses on peatada tarbijale......cfm (14.11.2011). *11             Tarbijakaitseameti aastaaruanne 2010, lk 32–33. Arvutivõrgus: http...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...Tarbijakaebuste komisjon tegutseb TKS § 23 lõike 1 järgi Tarbijakaitseameti juures. Komisjoni otsuse õiguslik tähendus......TKS § 37 lõige 4, mis lubab tarbija esindajana ka Tarbijakaitseametil pöörduda sama vaidluse lahendamiseks kohtusse...
Tsiviil- ja kaubandusseadusandluse arengust Eestis
Paul Varul
1993 6, Lk 120 - 121
...valdkonnas praegu käsil olevatest eelnõudest tuleb märkida Tarbijakaitseseadust ja Krediidiasutuste seadust. Tarbijakaitseseadus......Tarbijakaitseseadust ja Krediidiasutuste seadust. Tarbijakaitseseadus, mille esialgne projekt oli valmis juba 1990...
Toote ohutusest
Leida Roos
1994 10, Lk 247 - 249
...arutamisel ja nendele lahenduste otsimisel. 1. Tarbijakaitseseadus sätestab tarbija õiguse teha teadlik valik...
Tarbijakaitse: mõned teoreetilised ja õiguslikud alused
Heiki Pisuke
1994 9, Lk 216 - 216
...alusest. Eelöeldu põhines ülimal lihtsustamisel. Tarbijakaitse on käesoleval ajal tõusev täht nii rahvuslikes seadusandlustes......väljatöötamisel peeti vajalikuks tarbijate osavõttu). Tarbijakaitse poliitika uuele etapile pani aluse 1992. a. 7. veebruaril...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
...riikide õigusaktides ka tarbija ülddefinitsiooni. Tarbijakaitsealastes seadustes määratletakse tarbijaga seonduvad......Consumer Protection in Russia, CICPP 1995.15. Leedu Tarbijakaitseseadus 10.11.1994.16. K. Mortelmans, S. Watson. The...
Tarbijalepingud rahvusvahelises eraõiguses
Margus Kingisepp
1997 3, Lk 114 - 120
...lepingulistele suhetele kohaldatava õiguse kohta. Tarbijakaitsenõudeid sisaldavad klauslid leiame spetsiaalsest peatükist......aasta 1. septembril jõustunud tarbijakaitseseadus. Tarbijakaitseseaduse § 3 lõikes 1 defineeritakse tarbijat kui füüsilist...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
1  2  järgmine lehekülg»